תנאי שימוש באתר האינטרנט

שלום,

הנך רשאי/ת לגשת לאתר אינטרנט זה ולהשתמש בו בכפוף להסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

 1. כל התכנים, הנוסחים והעיצוב באתר זה הינם רכושה הבלעדי של תמר לזר.
 2. הנך רשאי/ת להשתמש באתר זה ובתוכנו למטרות קריאה, צפייה ושליחת הודעות לתמר לזר בלבד. אינך רשאי/ת להעתיק ממנו או להשתמש בדרכים אחרות, אלא אם הותר הדבר במפורש כאמור להלן.
 3. אין להציג או לפרסם תכנים מאתר זה אלא בדרך של קישור לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא. דהיינו: הקישור יהיה אך ורק לדף  מלא מתוך האתר, כפי שהוא מופיע באתר (ולא לתוכן, תמונה או קובץ גרפי במנותק מדפי האינטרנט של האתר) ועל כתובתו המדויקת של דף האינטרנט להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמא- בשורת הכתובת של דפדפן המשתמש).  אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 4. למרות האמור לעיל, חל איסור מוחלט  לקשר לאתר זה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 5. תמר לזר רשאית להורות לך לבטל כל קישור לאתר זה ו/או לחלקים מתוכו לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל/י את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה בעניין זה.
 6. תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל אחד אחר מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר זה ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.  הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב/ת לשפות את תמר לזר, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם או לחלקם כתוצאה מכך.
 7. הטמעת סרטוני וידאו(Embedding) : אין להטמיע סרטוני וידאו מאתר זה ללא אישור מפורש מראש ובכתב של תמר לזר. תמר לזר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל אחד אחר מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. תמר לזר רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל אחד אחר מטעמה בעניין זה. תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל אחד אחר מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מאתר זה.  הנך נושא/ת אחריות  מלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב/ת לשפות את תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מכך.
 8. באתר זה  תמצא/י קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי תמר לזר, עובדיה, ספקיה או מי מטעמה והם אינם שולטים או מפקחים עליהם. העובדה שאתר זה מקשר לתכנים אלה אינו מעידה על הסכמת תמר לזר, עובדיה, ספקיה או מי מטעמה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא/י שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך או שאת/ה מתנגד/ת לתוכנם או סבור/ה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 9. תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה אינם מתחייבים כי הקישורים  (הלינקים) שיימצאו באתר זה יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. תמר לזר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 10. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שתמר לזר עושה ככל אשר לאל ידה למנוע זאת, היא, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם עקב קיום שיבושים אלה.
 11. באתר זה תמצא/י תכנים שחלקם  מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד תכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה אינם אחראים לכך שתכנים אלו יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.  כמו כן, תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם או משימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 12. אם ברצונך להשתמש בתכנים המפורסמים באתר זה, עליך לבדוק אותם ולאמתם באופן עצמאי. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת לגביהם. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא/י באתר זה תיעשה על אחריותך בלבד.
 13. ייעוץ מקצועי נכון ומלא, לרבות בנושאי תקשורת פנים ארגונית, תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה.  התכנים באתר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. לכן יש להתייחס לאמור באתר זה בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר זה או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה  ולא תהיה זכאי להעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כנגד תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה.
 14. ההסברים המופיעים באתר לגבי שירותיה של תמר לזר והתנאים לקבלתם הינם הסבר חלקי בלבד.  לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לתמר לזר.
 15. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה ותמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה אינם חייבים לך דבר על פיו.
 16. תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה אינם אחראים לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 17. על המשתמש באתר מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש ותמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה פטורים מכל אחריות לכך.
 18. אם וככל שהאתר יאפשר הורדת תוכנות, אזי תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה אינם אחראים לנזק כלשהו שעלול להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.
 19. תמר לזר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים, המראה שלהם, עיצובם,  היקפם וזמינותם. כמו כן, תמר לזר תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה,  ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים – והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.  מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי תמר לזר, עובדיה, ספקיה וכל מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 20. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית תמר לזר להפסיק בכל עת את פרסום האתר, תכניו ומתן שירותים (אם וככל שהיא תיתן שירותים באמצעות אתר זה) כולם או מקצתם.  עם הפסקת פרסומים אלו ו/או מתן השירותים תהיה תמר לזר רשאית למחוק אותם בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
 21. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל.  תשומת לבך לכך שיתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות. לפיכך, עליך לבדוק, קודם השימוש במידע, אם לפי הדין החל עליך אתה זכאי להשתמש בו ומהי מידת השימוש המותרת.
 22. על השימוש באתר זה והאמור בתנאי השימוש בו יחול הדין הישראלי ובכל עניין הנוגע לכך תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
 23. תמר לזר מקפידה על קיום הוראות החוק בישראל ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם את/ה סבור/ה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה/י לתמר לזר לפי הפרטים שלהלן והיא תשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
  תמר לזר
  תקשורת פנים ארגונית
  ת.ד 2
  תל מונד  4065001
  או לכתובת המייל הבאה:
  tamar@tamarlazar.co.il
 24. פנייה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.